OPEN SOURCE, GEBRUIK WAT U WILT.

 

Als u dit nou eens belooft aan uw kiezers. Wellicht zit er iets voor u tussen.

 

BESTE KIEZER.

 

1. Wij gaan als eerst bellen met de president van onze rekenkamer. Hij is de aangewezen persoon om ons te helpen bij het inzichtelijk maken van de besteding van de door u als belastingbetaler opgebrachte geldstromen.

 

2. Tijdens dat proces houden wij even de hand op de knip, iedereen moet het voorlopig even doen met het thans beschikbare budget.

 

3. Iedereen die meent meer geld nodig te hebben dan thans beschikbaar kan dat verzoek bij ons indienen, maar uitsluitend als dat wordt vergezeld  van een degelijk, deugdelijk en financieel glashelder accountantsrapport, waarin ook en vooral wordt vermeld hoe de controle op de mogelijk toekomstige uitgaven is geregeld en, niet te vergeten, wat de sancties zijn als het niet goed gaat.

 

4. De drie grootste Nederlandse accountantskantoren worden door ons ingeschakeld om, samen met de president van de rekenkamer, het begrip 'no taxation without representation' nieuw leven in te blazen. Hun gezamenlijke oordelen zullen wij per kwartaal publiceren op de door ons binnenkort te openen website; ditdoenwijmetuwgeld.nl  Wij beloven u plechtig dat wij onze politieke voorkeuren bij het alloceren van geldstromen voortaan uiterst terughoudend zullen uitspreken en dat wij voornamelijk te rade zullen gaan bij ons gezonde verstand.

 

5. Het 'bindend correctief referendum' wordt door ons per direct ingevoerd. Grote beslissingen die overduidelijk maatschappelijke beroering veroorzaken zullen aan u worden voorgelegd. Wij staan achter ons beleid, maar ruimen het veld als dat voor u niet houdbaar blijkt te zijn. In de referenda leggen wij u niet uitsluitend zwart/wit of ja/nee mogelijkheden voor, maar ook een weg daartussen, dat voorkomt tegenover elkaar staande kampen. Het nut en de noodzaak van de almaar uitdijende macht van de EU en diverse internationale instanties en organen zullen door ons met gezond argwaan worden bekeken en waar nodig zullen wij deze proberen in te dammen (waar nog mogelijk en nog niet te laat).

 

6. Er gaat op zich meer dan voldoende geld naar de gezondheidszorg, het wordt alleen te vaak en teveel verkeerd besteed. Daarom laten wij de (kosten voor) gezondheidszorg kritisch onder de loep nemen door een drietal hoogleraren die het veld van binnen en van buiten kennen. Zij zullen zich in eerste instantie voornamelijk bottum up in plaats van top down bezighouden. Mensen uit het veld, de verplegers en verzorgers, komen hierbij als eerste aan het woord. Wij verwachten vele, verrassende suggesties uit die hoek. Centrale vraag zal zijn; is er daadwerkelijk meer geld nodig of kunnen de huidige budgetten beter worden besteed? Onderliggende vragen zullen zijn; hoeveel mensen werken er in de gezondheidszorg die kunnen worden gemist (bullshitjobs/exceljobs/beleids-bestuurs-management-adviesjobs), hoeveel vinkjes kunnen we schrappen, kan de bemoeizucht van de markt/verzekeraars minder? 

 

7. Voor het onderwijs geldt exact hetzelfde. Terug naar gewoon leren rekenen, terug met de staartdeling, de tafel van tien, woordjes leren en gewoon stampen. Rust, reinheid en regelmaat en gewoon wat ouderwetse strengheid, niks mis mee. En dat idee van allemaal gelijke kansen, die bestaan niet, dus in plaats van elk kind over dezelfde kam te scheren zullen wij kritisch kijken naar wat welk kind kan. Alle diensten, organen en instanties die zich thans, zwaar subsidie en overleg verslaafd met ons onderwijs bemoeien en het nodeloos belasten met hun bureaucratische visionen doeken we op. Het geld dat daarmee vrijkomt zullen we direct en uitsluitend besteden aan veel en keurig betaalde onderwijskrachten. Die geven we vervolgens de vrijheid om met zo min mogelijk administratieve ballast gewoon les te geven, dat kunnen ze prima zelf. 

 

8. Klimaatsubsidies en elke gedachte daaraan worden tot nader order bevroren. Minimaal vijftig procent van de daarvoor geplande middelen, te beginnen met de miljarden geplande subsidies voor het experiment biomassa, wordt per direct besteed aan politie en rechterlijke macht, de hoeders van onze veiligheid en democratie. In ieder geval bieden wij u op deze plaats onze oprechte excuses aan voor de onverantwoorde kaalslag die Den Haag de laatste jaren binnen deze organisaties heeft aangericht.

 

9. Immigratie uit welk land dan ook wordt vooralsnog teruggebracht tot onmiskenbaar schrijnende gevallen. Vervolgens zullen wij voor u in beeld brengen hoe het staat in zake werk, beheersing van de Nederlandse taal en criminaliteit onder de reeds aanwezige immigranten. Economische vluchtelingen worden niet meer toegelaten, tenzij van aantoonbaar en daadwerkelijk toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie en dan nog heel kritisch en heel mondjesmaat, want in feite is het wegtrekken van kennis uit landen die het toch al moeilijk hebben contraproductief en asociaal. Beter lijkt het ons om de 'praktisch' opgeleiden zoals die tegenwoordig zo mooi heten, met alles wat wij in huis hebben te stimuleren om met veel plezier aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat wij straks over nog veel meer gemotiveerde, praktisch opgeleiden beschikken dan nu. Wij beloven daarom ook eens goed rond te kijken binnen de groep allochtone jongeren en we zullen er alles aan doen om hen te laten participeren in onderwijs en werk. Dan is het probleem van die vergrijzing ineens ook veel minder groot. Hoe dan ook beloven wij u met de hand op ons hart hiervoor geen commissie in te richten om hierover een lijvig rapport te schrijven voor in de lades naast al dat andere ambtelijke materiaal. Nee, we beloven praktische en gerichte actie zonder ambtelijke molens en bureaucratie. 

 

10. Tenslotte beloven wij u dat wij voortaan ongekend kritisch zullen zijn op het realiteitsgehalte van alle beloftes die wij aan u doen en dat wij veel minder tijd zullen besteden aan het plunderen van uw bankrekening en het knuffelen van allerlei religieuze dan wel ideologische minderheidsgroeperingen, maar juist veel meer aan het knuffelen van u; de gemiddelde, modale Nederlander die zijn tijd doorbrengt met werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, sporten, belasting betalen, boerenkool, hutspot, haring met uitjes, oliebollen, koningsdag, buurtvereniging, schutting kopen bij de bouwmarkt, camping, vishengel, sinterklaas, pasen, pinksteren en kerstmis. Zakelijkheid en gezond verstand krijgen voortaan ruimschoots voorrang op onze politieke kleur. En elk van ons zal zich dagelijks afvragen; zou ik daarbuiten kunnen overleven zonder mijn partij? En voor wie zit ik hier eigenlijk, voor mijn partij, mijn politiek leider, of voor u beste kiezer!